Posicionament web

El posicionament online és el procés a través del qual s’aconsegueix col·locar una pàgina web en un lloc òtpim entre els resultats d’una cerca.

El posicionament del web és fonamental perquè els usuaris ens trobin en les seves cerques a Internet. Necessitem està ben posicionats, per sobre la nostra competència perquè els nostres possibles clients ens trobin fàcilment.

Les eines que podem utilitzar per aconseguir posicionament és a través de SEO (“Search Engine Optimization” o SEM (“Search Engine Marketing”).

Un dels principals factors que influeixen en el posicionament són les “paraules clau”, termes relacionats amb la teva empresa i sector i pels quals els usuaris realitzen les seves cerques. Un altre factor serien els enllaços externs d’altres web cap a la teva.

Una eina importantíssima és el blog, el qual ha de ser l’espai en el que l’empresa es posicioni com a referent en el seu sector. El blog ha d’estar periòdicament actualitzat, publicant notícies amb les paraules clau que ens interessa que ens posicionin.

Projectes destacats

Especialistes en posicionament SEO i SEM